Obchodní podmínky

DESIGN TECH s.r.o.
Pardubická 1386
503 46 Třebechovice pod Orebem


IČO : 28798902
DIČ : CZ28798902

IBAN: CZ49 0300 0000 0002 3788 4334 (CZK)

IBAN: CZ69 0300 0000 0002 8408 6917 (EUR)


SWIFT: CEKOCZPP

vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28062
 (dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
DESIGN TECH S.R.O.

Pardubická 1386
503 46 Třebechovice pod Orebem
tel: +420 775 032 727
e-mail: info@designtechsro.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti DESIGN TECH s.r.o. se sídlem Pardubická 1386, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 28798902,
DIČ: CZ28798902

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.designtechsro.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Seznam zboží na stránkách www.designtechsro.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě, kdy je objednávka doručena kupujícímu. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

IV. Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c) Případné storno objednávky lze provést písemně, telefonicky (viz. sekce kontakty)
 nebo e-mailem.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.designtechsro.cz jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Prodávající si také vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním, zjistí-li, že zboží bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V případě, že zákazník s úpravou ceny nebude souhlasit, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.


Možnosti úhrady objednaného zboží:
- dobírkou
- bankovním převodem

VI. Dopravní podmínky a poštovné
Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

Způsoby dopravy:
Dopravu Vámi objednaného zboží nám zajišťuje kurýrní služba DPD nebo
Osobní odběr – na základě osobní domluvy je možné zboží vyzvednout na adrese firmy DESIGN TECH s.r.o., Pardubická 1386, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Převzetí zboží:
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Každá zásilka obsahuje účet (fakturu) a zpravidla i záruční list.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Dodací lhůty:
Zboží, které je skladem, je odesláno zpravidla následující pracovní den po obdržení Vaší objednávky.
Zboží je zpravidla doručeno do 1 dne (max. do 3 dnů) od odeslání.
Informace o dostupnosti zboží, které není skladem, jsou pouze orientační a vyjadřují termín dodání zboží běžně dostupných produktů. V případě změny v termínu dodání bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Zboží je odesíláno na dobírku, nebo jako balík do ruky, případně obdobnou formou smluvních kurýrních společností, pokud kupující zvolí "platbu převodem".
Při platbě převodem je cena za dopravu zpravidla stejná, nebo nižší, jako při platbě na dobírku.

VII. Záruka a reklamace
Záruční doba a záruční list. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a bývá zpravidla 2 roky. U použitého zboží je platná záruka po dobu 1 roku. Tato skutečnost je uvedena na daňovém dokladu. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud záruční doba není uvedena v popisu zboží, záručním listu, nebo na daňovém dokladu, má se za to, že záruční doba se řídí platným zněním Občanského zákoníku. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním a běžné opotřebení
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace:
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Zásilky poslané zpět na dobírku budou odmítnuty.

Postup reklamace:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, nebo písemně.
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu DESIGN TECH s.r.o., Pardubická 1386, 503 46 Třebechovice pod Orebem, (vždy nás před tím ale informujte)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, tel. kontakt nebo email
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Prodejce, nebo dodavatel, posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky, nebo e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu, nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VIII. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení Občanského zákoníku.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (e-mailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci, a to na adresu provozovny, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 kalendářrních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Pokud se spotřebitel rozhodne k odstoupení od smlouvy, je povinen zaslat bez zbytečného odkladu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování zpět na adresu prodávajícího současně s vyjádřením o odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.


Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu stejným způsobem, jakým byly od kupujícího přijaty, nebo převodem na účet kupujícího, v případě, že kupující s touto formou souhlasí, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

Zaslání a vrácení zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

IX. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a dodavatel je nepředává žádné třetí osobě.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@designtechsro.cz tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.czTyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2017

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.